top of page

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

AUDITNaše společnost jako člen Komory auditorů ČR (oprávnění č. 288) poskytuje především auditorské služby dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech:

 • ověřování účetních závěrek  nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv

 • ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů

 • ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou

 

Naše služby jsou určeny pro

 • společnosti a organizace, kterým je ověření účetní závěrky uloženo zákonem

 • společnosti a organizace, které nepatří mezi subjekty s povinností auditu, ale nezávislá kontrola vedení účetnictví a ověření účetní závěrky auditorem požadují dobrovolně - dobrovolný audit, neboť se tím stávají spolehlivějším obchodním partnerem, příp. klientem peněžních ústavů a v neposlední řadě statutární orgán účetní jednotky má spolehlivou informaci o jejím účetnictví a finanční situaci.

Ověřování provádíme formou průběžné kontroly vedení účetnictví během účetního období  a ověřením účetní závěrky zpracované ke konci účetního období (příp. mimořádné nebo mezitimní účetní závěrky)

Při auditu účetní závěrky ověřujeme zda informace uvedené v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  Výsledkem je zpráva o auditu, jejíž součástí je výrok, k němuž auditor v průběhu ověřování dospěl. Průběh auditu je zdokumentován ve spisu auditora.

OSTATNÍ SLUŽBYOvěřování dotací EU

 • ověřování použití dotací 6. RP EU, ESF

 • oprávněnost uplatnění nákladů na projekt

 • správnost uplatněného modelu vykazování nákladů a účetních postupů

 • návaznost údajů ve finančním výkazu na účetní evidenci

 

Daňové, ekonomické a účetní poradenství

 • průběžné daňové a účetní poradenství dle požadavků klienta

 • komplexní posouzení účetnictví

 • účetní dohled

 • zpracování vnitropodnikových účetních i organizačních směrnic a metodiky účetnictví

 • zpracování podkladů pro získání úvěru

 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob, daně z přidané hodnoty, silniční daně a ostatních daní 

Vedení účetnictví

 • vedení jednoduchého i podvojného účetnictví pro malé a střední firmy včetně mezd (malé organizace) pro plátce i neplátce DPH

 • rekonstrukce účetnictví

 • metodické poradenství pro účetní i manažer

Další speciální služby

 • poradenství při zakládání společnosti příp. při transformaci společnosti

 • speciální služby dle požadavků klienta (finanční analýzy,  zpracování výkazů včetně výkazu o peněžních tocích atd.)

INTERNÍ AUDITInterní audit spočívá především v nezávislé, objektivní a konzultační činnosti  týkající se provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů. Zárukou objektivity práce interního auditu je jeho nezávislost na auditovaných činnostech a používání Standardů pro profesionální praxi interního auditu.V oblasti interního auditu je naše společnost schopna poskytnout služby týkající se :

 • finančního  auditu

 • prevence a odhalování podvodů a forenzního auditu (jedná se o kontrolní šetření v případě podezření na nesprávnosti, neadekvátní výdaje, případně porušování zákonných norem účetní jednotky)

 • vnitřních  účetních  kontrol

 • auditu kontraktů (investoři, dodavatelé,odběratelé)

 • auditu souladu podnikové politiky a postupů se zákony, vyhláškami a nejrůznějšími nařízeními

Výsledkem činnosti v oblasti interního auditu je

 • zpracování analýz specifických činností společností týkající se ekonomické oblasti s návrhy vhodných doporučení a opatření pro vedení  společnosti

 • ověření  spolehlivosti a vhodnosti  informačního systému společnosti

 • vyhodnocení  podkladů, zda jsou  správně plněny  normy a pokyny vedení  společnosti

 • sledování, revidování vnitřních  kontrol na všech úsecích ekonomické činnosti  společnosti

 • zpracování informací pro vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit.

 • Dopis managementu o výsledcích šetření

bottom of page